Skip to main content

Blå og rød - dansk blokpolitik

Venstre-højre, stat-privat skalaen er primært af historisk interesse. Der er mange andre værdiakser, og dog dukker betegnelsen blokpolitik op med jævne mellemrum, som en elefant i en porcelænsbutik i ellers så moderne, mangfoldige, farverige og følelsesfulde tider.


Grundlæggende arbejder vi således med to politiske blokke - rød og blå blok – og i den forbindelse bør rækkefølgen, i hvilken vi nævner partierne, ikke være vilkårlig. I stedet for at læse blokkene fra midten i dansk politik og henholdsvis til venstre og højre, kan vi læse i forhold til størrelse og dynamik: Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten i rød blok og Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance i blå blok. Denne opremsning af partierne i rød og blå blok afspejler deres nuværende styrkeforhold i meningsmålingerne, men peger også på mange yderligere ligheder mellem de to blokke i deres interne struktur. Enhedslisten og Liberal Alliance er de to partier, som kæmper politisk mest indædt i hver deres ende af den traditionelle politiske skala, De Radikale og De Konservative er pragmatisk spillende politiske aktører, SF og DF repræsenterer større befolkningsgrupper i værdiladede populistiske spørgsmål . Socialdemokraterne og Venstre er blokkenes massemidtpunkter, om hvilke de øvrige partier kredser som satellitter, de brede partier med stor tilslutning fra den ellers politisk uinteresserede middelklasse.


Skal der kapres stemmer fra den ene blok til den anden, bør man have ovenstående rumlige billede på den indre nethinde. Vandringerne mellem partierne kan ikke udelukkende tilskrives en vandring på den traditionelle skala. Strategier, der kan ændre udfaldet af et folketingsvalg, skal i en eller anden form afstemmes internt i blokkene – bevidst eller ubevidst, officielt eller ej – med en klar bevidsthed om, hvilke midler, budskaber og aktører man råder over. Den politiske kamp finder sted på forskellige planer. Hvilke partier, der aktuelt er mest synlige, afhænger af de igangværende politiske diskussioner. Politiske problemstillinger og tilhørende diskussioner ændrer ikke blot vælgersammensætningen imellem de synlige aktører og derfor skal budskaber om muligt afstemmes internt i blokken.


Desværre er en sund fremadrettet dynamik i blå blok for tiden ikke til stede – Liberal Alliance er alt for markant i forhold til aktører som De Konservative og Venstre – der er politisk ubalance og Liberal Alliance er løbet af sted med en række vælgere, der så i mellemtiden er vandret videre til De Radikale. Eller skal vi sige ’afleveret til De radikale’. Liberal Alliances vælgere er i stand til at drømme sande liberale tanker, men den ene halvdel kan på en hverdagsmandag skræmmes over på rød stue hos Vestager.


De ’små partier på midten’ som får megen opmærksomhed når regeringer har siddet længe, tiltrækker og frastøder så mange vælgere, at de har indflydelse langt ud de mandater, de opnår på valgdagen. Man kan komme længere politisk strategisk, hvis man er klar over dette og kan drage konsekvenserne, desværre kræver det ofte en dronningerunde for at den erkendelse bibringes de tunge politiske aktører. Venstre og De Konservative bør finde fælles fodslag og levere en pakke, der er ligeså lækker for vælgerne som Thornings og Villys parløb – men selvfølgelig rettet mod det borgerlige Danmark. Det borgerlige Danmark er stadig talrigt nok til at sikre en ny borgerlig regering. De rigtige professionelle redskaber skal anvendes på en vedkommende og strategisk fornuftig måde.

Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on an extract from thread. I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows.HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter.

Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages:
- MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file)
- CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell)
Download and extract the packages respectively in the path C:\MinGW\msys\…

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign)

data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta")

names(data)

install.packages('beeswarm')

library(beeswarm)

levels(data$group)

png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent")

beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20))

legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1)

boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22")

dev.off()

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed...
You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing.

It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins...

To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket.

The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with Averys …