Skip to main content

Blå og rød blok update

Jvf. mit tidligere indlæg om Blå og rød blok.

Berlingske Barometer peger på nogle af de ligheder mellem blokkene som jeg også har bemærket. Se symmetrien over tid mellem V og A, SF og O og måske mindre udpræget mellem Konservative og De radikale/Liste Ø samt Liberal Alliance og Liste Ø/De radikale.
Niveauet kan ændre sig, men partierne følger tilsyneladende 'parløb'. Man skal ikke tage grafikken som udtryk for direkte vælgervandringer mellem to partier. Snarere som en slags identifikation af partiers mest naturlige direkte opponenter - især værdipolitisk, men med Liberal Alliance og De radikale dog også i høj grad på den økonomiske politik.

På ingen måde udtryk for en identifikation af direkte årsagssammenhænge mht. vælgervandringer, men alligevel interessant i en ikke-økologisk kvalitativ tilgang.

Tænker vælgere i mindre skridt kan bevæge i det politiske spektrum efter aflæsning af ’aktuelle slag’ på ’aktuelle fronter’ mellem ’naturlige kombatanter’. Slag som ikke nødvendigvis direkte involverer deres fortrukne parti(er).
Gad vide om der er en naturlig fordeling af størrelserne af politiske partier, hvis der for et parlament findes en naturlig akse.
Lidt ligesom rumfang/vægt af splinterne af en vase der smadres ved ’fald’ er exponentielt fordelt?
Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on an extract from thread. I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows.HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter.

Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages:
- MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file)
- CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell)
Download and extract the packages respectively in the path C:\MinGW\msys\…

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign)

data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta")

names(data)

install.packages('beeswarm')

library(beeswarm)

levels(data$group)

png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent")

beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20))

legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1)

boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22")

dev.off()

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed...
You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing.

It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins...

To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket.

The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with Averys …