Skip to main content

Vandafledning

Jeg er igang med en husrenovation og har lagt nyt tag. En af overvejelserne i forbindelse med køb af tagrender er indkøb af regnvandsfaskine (hvis der er råd). Naturligt tænker jeg, om jeg mon ikke herefter kan sløjfe dele af kloakrøret (efter etablering af regnvandsfaskine til opsamling af regnvand fra taget) og eventuelt få nedsat vandafledningsafgiften samtidig med, at rotterne fra det centrale kloaksystem får en gang mindre de kan kravle i.

Ved en Googlesøgning finder jeg >denne diskussion<. Er det borgerlig politik at straffe folk med forhøjet afgifter i boliger med tilhørende have ved at pålægge afgifter istedet for at gøre det lovpligtigt for kommunerne at nedsætte vandafledningsafgiften, når borgerne viser et positivt initiativ? Bemærk også den radikale argumentation om problematikken i f.eks. indre København. Hertil vil jeg sige, at det både miljømæssigt og socialt har vist sig, at spredning af beboelser (og forøgelse af beboelse med grønne arealer) har en positiv effekt. Husk så Bjørn Lomborgs argumentation omkring renovation af kloaknet som noget helt centralt i forhold til at mindske byrderne ved den globale opvarmning for at sikre vores høje levestandard. Ved skybrud oplever kloaknettet netop potentielt ødelæggende belastninger pga den megen regnvand - der blandt andet via regnvandsfaskiner kan mindskes betydeligt i modsætning til belastningen fra husholdningen, selvom det også er muligt at udlede vand fra opvask og vaskemaskiner.

Har man iøvrigt forsket i regnvandsfaskiner som del af etablering af nye vejsystemer? Mange steder kan jorden ved vejanlæg optage en del vand. Ikke alle steder, men mange steder.

Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on an extract from thread. I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows.HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter.

Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages:
- MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file)
- CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell)
Download and extract the packages respectively in the path C:\MinGW\msys\…

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign)

data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta")

names(data)

install.packages('beeswarm')

library(beeswarm)

levels(data$group)

png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent")

beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20))

legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1)

boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22")

dev.off()

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed...
You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing.

It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins...

To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket.

The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with Averys …