Skip to main content

Almindelige overvejelser - mellem valgene - inden nytårstalen.

Helle Thornings regering har en række ligheder med Poul Nyrup Rasmussens regeringer. Ministerrokader, diskussioner om personlig profilering og troværdighed. På nogle områder er der dog væsentlige forskelle. Fløjene er trukket mere markant op siden 90erne. Overraskende nok har det betydet en vælgerflugt fra SF mod Enhedslisten, mens Socialdemokraterne ikke har genvundet det tabte fra Venstre, der stadig står historisk stærkt. De konservative er ikke i bedring og savner initiativ. Sjovt nok var Hans Engells initiativ i forhold til den økonomiske politik og det afledte samarbejde med Socialdemokraterne med til at cementere vælgerflugten til de liberale partier, væk fra de konservative. Kan et samarbejde mellem socialdemokraterne, de konservative og de radikale udenfor eller i regering være en idé, som kan benyttes på ny i en mere borgerlig orientering af Helle Thornings regering. De konservative ville kunne se en mening i at svække Venstre og opnå en lidt mere markant profil, inden de rammer spærregrænsen. Det er dog mere en radikal tanke end en socialdemokratisk. Det er lige nu, der udtænkes strategier og positioneres rundt omkring i det politiske landskab.

Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on an extract from thread. I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows.HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter.

Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages:
- MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file)
- CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell)
Download and extract the packages respectively in the path C:\MinGW\msys\…

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign)

data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta")

names(data)

install.packages('beeswarm')

library(beeswarm)

levels(data$group)

png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent")

beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20))

legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1)

boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22")

dev.off()

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed...
You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing.

It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins...

To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket.

The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with Averys …