Skip to main content

Flagkalender for 2014

Sidste år angav jeg en opskrift i Excel/VBA på en Google kalender.

Her er en opdatering og tilhørende filer og links til offentlig tilgængelig kalender, der ligeledes benytter de officielle flagdage for 2014 medregnet de militære, fraregnet de religiøse.

Kalenderen kan udvides ved at tilføje rækker til fanen 'Flagdage' i Excelregnearket 'Flagdage.xlsm'. Husk at overholde formatteringsregler. Dernæst gemmes fanen GoogleCSV som unicode tekstfil, der kan importeres direkte i en Googlekalender. Indgange er separeret af kommaer og formateret udfra Googles anvisninger via Excelformler. Derfor skal data gemmes som almindelig tekstfil ikke som CSV.

Excelfilen benytter en VBA-makro til udregning af faktiske lokale solopgang- og solnedgangstidspunkter uden justering for sommertid. Sommertid justeres der for i excelformel i fanen 'Flagdage' i kolonnerne L og M. Man skal korrigere for koordinater og tidszone i kald til VBA funktionen suntimes (i regneeksemplet benyttes koordinaterne (57.07,9.94) og tidszonen UMT plus en time. Tidspunkt for solopgang fås ved at angive et nul som sidste parameter, solnedgang ved at angive et ettal, se kolonne N og O i fanen 'Flagdage':

suntimes(DAY(D2);MONTH(D2);YEAR(D2);57,07;9,94;1;0)

Der er en forskel på ca ti minutter mellem Øst og Vestdanmark.

VBA makrokoden finder du i et tidligere blogindlæg

Flagdage.xlsm
Flagdage.txt

Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on an extract from thread. I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows.HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter.

Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages:
- MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file)
- CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell)
Download and extract the packages respectively in the path C:\MinGW\msys\…

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign)

data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta")

names(data)

install.packages('beeswarm')

library(beeswarm)

levels(data$group)

png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent")

beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20))

legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1)

boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22")

dev.off()

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed...
You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing.

It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins...

To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket.

The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with Averys …